Doba rozpoczyna się o godz. 15-tej, a kończy o godz. 10-tej.

Pokoje są wynajmowane na min. 5 noclegów.

Cisza nocna obowiązuje od 22:00 do 6:00.

Przekazanie pokoju następuje w obecności personelu OW PIRAT.

Kochamy zwierzęta, ale z uwagi na rosnące problemy alergiczne nie przyjmujemy ich na teren OW PIRAT.

Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem OW PIRAT, jego akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.

W dniu przybycia Gość zobowiązany jest zgłosić się do recepcji OW PIRAT celem dopełnienia obowiązków związanych zakwaterowaniem oraz uregulowaniem należności za pobyt.

Osoby niezakwaterowane w OW PIRAT, a odwiedzające swoje rodziny, mogą przebywać na terenie OW PIRAT do godziny 22:00.

Liczba osób przebywających w pokoju po godzinie 22:00 winna odpowiadać liczbie osób tam zakwaterowanych i mających opłacony pobyt. W wypadku stwierdzenia naruszenia powyższego warunku, osoby zakwaterowane są zobowiązane do pokrycia koszów pobytu osób dodatkowych według stawki osobowej obowiązującej dla danego pokoju.

Na terenie OW PIRAT obowiązują regulaminy:

(a) Regulamin OW PIRAT,

(b) Regulamin placu zabaw.

Wszelkie usterki zauważone w czasie pobytu w pokojach należy zgłosić pracownikom recepcji, celem ich usunięcia.

Za uszkodzone lub zgubione przedmioty stanowiące wyposażenie pokoi Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną. Cennik tych pozycji znajduje się w biurze OW PIRAT.

W przypadku zgubienia klucza do pokoju Gość zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie pracownika recepcji, celem wymiany zamka. Opłata za wymianę zamka wynosi 30 (trzydzieści) złotych.

OW PIRAT nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pomieszczeniach (w tym pokojach) przedmioty wartościowe, pieniądze, kosztowności, przedmioty mające wartość naukową lub artystyczną. Przedmioty te należy zgłosić do depozytu recepcji.

Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien upewnić się, że okna i drzwi są zamknięte.

OW PIRAT nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy na terenie OW PIRAT, w tym wózki, rowery, pojazdy, ani za znajdujące się w nich mienie.

Parking OW PIRAT jest niestrzeżony. Brama zamykana jest na noc, tj. od godz. 22:00 do 6:00. Ewentualne przyjazdy i wyjazdy w godzinach 22:00 – 6:00 należy zgłaszać z rozsądnym wyprzedzeniem do pracownika recepcji.

W pokojach i na terenie OW PIRAT obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, w tym także na balkonach i tarasach. Palenie tytoniu jest możliwe wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach.

W wypadku skrócenia pobytu OW PIRAT nie zwraca ceny za pobyt.

OW PIRAT może odmówić przyjęcia Gości, którzy podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyli Regulamin OW PIRAT.

Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do pracownika recepcji.