Wstępnej rezerwacji pobytu można dokonać w drodze e-mailowej, wykorzystując w tym celu formularz udostępniony na stronie OW PIRAT.

Zgłoszenie zamiaru dokonania wstępnej rezerwacji stanowi zgodę na przetwarzanie przez OW PIRAT danych osobowych zgłaszającego, w celach związanych z realizacją usługi oraz w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1781 ze zm.).

Dane zgłaszającego wstępną rezerwację winny być tożsame z danymi osoby dokonującej przedpłaty na poczet ceny pobytu, chyba że zgłaszający w ramach formularza wprost wskaże dane osoby, która dokona płatności.

Po dokonaniu zgłoszenia wstępnej rezerwacji OW PIRAT niezwłocznie informuje zgłaszającego w drodze
e-mailowej o dostępności pokoi i cenie pobytu.

Rezerwacja dochodzi do skutku (jest potwierdzona) po otrzymaniu przez OW PIRAT od zgłaszającego lub od wskazanej przez niego osoby przedpłaty w uzgodnionej kwocie. Dokonanie przedpłaty jest równoznaczne z akceptacją warunków rezerwacyjnych określonych w niniejszym regulaminie.

Przedpłaty należy dokonać w ciągu 3 (trzech) dni od daty potwierdzenia przez OW PIRAT możliwości pobytu w proponowanym terminie, w kwocie odpowiadającej 25% ceny pobytu.

W wypadku niedokonania przedpłaty we wskazanym terminie następuje automatyczna anulacja wstępnej rezerwacji. W związku z anulowaniem zgłaszającemu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec OW PIRAT.

Po otrzymaniu przedpłaty OW PIRAT w drodze e-mailowej potwierdza wpływ środków zgłaszającemu lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, wskazując jednocześnie zasady płatności pozostałej części ceny pobytu.

Pozostałą część ceny pobytu zgłaszający (lub wskazana przez niego osoba) zobowiązany jest wpłacić najpóźniej w dniu przyjazdu w recepcji OW PIRAT lub przelewem na rachunek bankowy, na który uiszczono przedpłatę, przy czym przelew winien zostać zaksięgowany na rachunku OW PIRAT najpóźniej w dniu przyjazdu.

OW PIRAT wystawia faktury na życzenie zgłaszającego, przy czym zgłaszający winien powiadomić
o zamiarze otrzymania faktury najpóźniej w dniu przyjazdu. O zamiarze otrzymania faktury na przedpłatę należy zawiadomić OW PIRAT w formularzu wstępnej rezerwacji.

Jeżeli po uiszczeniu przedpłaty, ale najpóźniej na 30 (trzydzieści) dni przed rozpoczęciem pobytu, OW PIRAT otrzyma informację o rezygnacji z pobytu, wówczas przedpłata – po jej pomniejszeniu o koszty manipulacyjne w kwocie 25 (dwadzieścia pięć) złotych – zostanie zwrócona na rachunek bankowy wpłacającego.

W wypadku, gdy OW PIRAT otrzyma informację o rezygnacji z pobytu najpóźniej na 14 (czternaście) dni przed jego rozpoczęciem, wówczas zwrotowi podlega 50% (pięćdziesiąt procent) uiszczonej przedpłaty – po jej pomniejszeniu o koszty manipulacyjne w kwocie 25 (dwadzieścia pięć) złotych – a w pozostałej części ulega ona przepadkowi na rzecz OW PIRAT.

Jeżeli OW PIRAT otrzyma informację o rezygnacji z pobytu po upływie terminu, o którym mowa w pkt (12) powyżej, wówczas dokonana przedpłata nie ulega zwrotowi i przepada na rzecz OW PIRAT.

Jeżeli w dniu rozpoczęcia pobytu posiadacz rezerwacji nie stawi się w OW PIRAT i jednocześnie nie poinformuje OW PIRAT o opóźnieniu w rozpoczęciu pobytu, wówczas w dniu następnym rezerwacja ulega automatycznej anulacji, a dokonana przedpłata nie ulega zwrotowi i przepada na rzecz OW PIRAT.